gaszenie ognia, straz pożarna
Solo
Ogniotop Sp. z. o.o.

Królik 44B
21-400 Łuków

Tel. 603 888 880
Email: biuro@ogniotop.pl
           artur.gawronski@ogniotop.pl
© Ogniotop  Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Firma OGNIOTOP Sp. z o.o.  zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, szkoleniami, dystrybucją akcesoriów serwisowych oraz projektowanie i wykonawstwem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Do zakresu usług świadczonych przez firmę OGNIOTOP Sp. z o.o. należy:

Ochrona przeciwpożarowa1. Projektowania i wykonanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych, sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania i gaszenia gazem;

2 .Projektowania i wykonania uszczelnień przeciwpożarowych;

3. Przeprowadzania przeglądów i konserwacji instalacji oddymiania oraz instalacji sygnalizacji pożarowej;

4. Przeprowadzania przeglądów i konserwacji stałych instalacji gaśniczych tryskaczowych oraz systemów gaszenia gazem;

5. Stałego (prewencyjnego) nadzoru nad obiektami w zakresie:

• wykonania i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
• szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
• sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów;
• co sześć miesięcy przeprowadzanie przeglądu, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektów;
• próby i symulacje współdziałania centrali SAP i urządzeń przeciwpożarowych;
• próbnej ewakuacji z użyciem sprzętu oraz analiza po przeprowadzeniu ćwiczeń;

6.  Wykonywania koncepcji ochrony przeciwpożarowej dla obiektu oraz opiniowanie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

7.  Przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji, legalizacji gaśnic;

8.  Dokonywania pomiarów wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej;

9.  Przeprowadzania prób ciśnieniowych węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji - dotyczy węży półsztywnych i płasko składanych;

10. Współpracy w właściwymi terenowo Komendami Państwowych Straży Pożarnych;

Przejdź do strony ochrona przeciwpożarowa

Instalacje elektryczne i teletechniczne1.Projektowania, wykonania i konserwacji instalacji elektrycznych.

2.Projektowania, wykonywania i konserwacji instalacji telewizji dozorowej (CCTV), systemów kontroli dostępu (SKD), systemów sygnalizacji włamania i napadów (SSWiN).

3.Projektowania, wykonania i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Przejdź do instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Ogniotop
Bezpieczeństwo w zasięgu ręki

Obraz ze słowami bezpieczeństwo., nadzór, ogień, ochrona
elektryk i instalacje elektryczno techniczne

Dystrybucja narzędzi serwisowychFirma OGNIOTOP zajmuje się dystrybucja profesjonalnego sprzętu firmy SOLO i TESTFIRE wykorzystywanych przy przeprowadzaniu przeglądów i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru. 

Przejdź do narzędzi serwisowych
testfire i solo wiodący producenci narzędzi serwisanta

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Decyzja o przekazaniu prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu nie jest dziś tylko sposobem na obniżenie kosztów, ale świadomym i strategicznym wyborem sposobu funkcjonowania firmy.

1. Bieżącej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2. Doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

3. Udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

4. Doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

5. Inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
6.Szkolenia

1) Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla:

• pracowników w ramach szkolenia BHP
• szkolenia pracowników oraz zakładowych drużyn ratowniczych warunkach „poligonowych”.

2) Szkolenia w zakresie BHP:

• wstępne i okresowe;
• szkolenia w zakresie organizowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz prawnych aspektach związanych z ich zatrudnianiem;
• dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.

3) Szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego:

• kończące się uzyskaniem certyfikatu;
• dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.

4) UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
 
ryzyko poślizgnięcia, inspektor bhp, apteczka pierwszej pomocy
 
 
• Przeprowadzania szkoleń na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu  (operator wciągników i wciągarek oraz  suwnic sterowanych z poziomu roboczego i sterowanych z kabiny; operator żurawi: stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych oraz samojezdnych; operator wózków jezdniowych podnoszących; operator podestów wszystkich typów i rodzajów; operator dźwigów (wind) towarowo-osobowych oraz dźwigów szpitalnych; operator dźwigów budowlanych; operator wyciągów towarowych) oraz wózków jezdniowych wszelkiego typu nie objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego;
• Organizowania szkoleń na obsługę żurawików, żurawi i podestów ruchomych;
• Organizowania seminariów tematycznych przygotowujących do egzaminów przed komisjami energetycznymi oraz UDT;

Przejdź do strony bezpieczeństwo i higiena pracy
ogniotop, o firmie, link do strony o nas,
BEZPIECZEŃSTWO W ZASIĘGU RĘKI