Strażak gaszący pożar
Solo
Ogniotop Sp. z. o.o.

Królik 44B
21-400 Łuków

Tel. 603 888 880
Email: biuro@ogniotop.pl
           artur.gawronski@ogniotop.pl
© Ogniotop  Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

DORADZTWO I NADZÓR

Realizacja inwestycji to czas i pieniądze. Słusznie wydane pieniądze i zakończenie inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi to cel każdego inwestora. Doradztwo i nadzór na tym etapie to jedna z propozycji naszych usług obejmujących czynności w zakresie:

DORADZTWO NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

Projektowanie to najważniejszy z etapów przygotowania inwestycji do realizacji. Prawidłowe przygotowanie i zsynchronizowanie prac nad poszczególnymi projektami branżowymi pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Dlatego doradztwo na tym etapie jest konieczne aby inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem.
Nadzór w trakcie realizacji inwestycji to kolejny etap przy realizacji projektu. Fachowa wiedza i doświadczenie STRAŻAKA (rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych) pozwoli na uniknięcie poniesienia przez inwestora dodatkowych kosztów oraz prawidłowe przygotowanie budynku przez Państwową Straż Pożarną.
NADZÓR W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

RZECZOZNAWSTWO

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest osobą posiadającą stosowne uprawnienia nadane przez Komendanta Głównego PSP. Istotą powołania do życia funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych było zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów przeciwpożarowych w projektach budowlanych i instalacyjnych. W chwili obecnej, projekty większych obiektów wymagają obligatoryjnego uzgodnienia rzeczoznawcy, natomiast inne mogę być zatwierdzane dobrowolnie. Niezbędne jest również opiniowanie projektów instalacji przeciwpożarowych.
Rzeczoznawcy opracowują również wszelkiego rodzaju ekspertyzy, audyty i opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pomoc rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest niejednokrotnie niezbędna przy rozstrzyganiu sytuacji niejednoznacznych i bardziej złożonych. Nasza firma oferuje Państwu pełen zakres usług związanych z zakresem uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, m.in.:

• uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów pod względem zgodności z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• uzgadniane dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowych,
• weryfikacja dokumentacji projektowej,
• opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów,
• opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
•  doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

SCENARIUSZ POŻAROWY

Wszyscy, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji muszą pamiętać, że polskie prawo nakłada obowiązek opracowania scenariusza pożarowego, dopasowanego do danego obiektu. Według naszych założeń dokument ten porządkuje ochronę przeciwpożarową obiektu w ujęciu m.in. instalacji przeciwpożarowych oraz samego funkcjonowania budynku. Scenariusz pożarowy zawiera szczegółowy opis istniejących lub projektowanych w budynku systemów i instalacji przeciwpożarowych, a także zasady działania urządzeń (sterowań) w przypadku pożarów w różnych częściach budynku, rozpatrywane wariantowo. Każdy wariant pożarowy zawiera wskazówki i procedury postępowania dla personelu w zależności od miejsca powstania pożaru. Na podstawie scenariusza projektanci branżowi, w przypadku przebudowy, bez problemu ustalą istniejące w obiekcie zabezpieczenia przeciwpożarowe z podziałem na strefy pożarowe. Ponadto użytkownicy obiektu i służby ochrony dostaną przejrzysty opis, co będzie się działo automatycznie w przypadku pożaru w określonej strefie oraz jakie działania powinien w takim przypadku podjąć personel. Załącznikiem do każdego scenariusza jest matryca sterowań.
W trakcie codziennego użytkowania budynków oraz przy ich przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania, wymagane jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. W tym segmencie działalności świadczymy usługi w zakresie:

DOKUMENTACJA

EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWE

Ekspertyzy przeciwpożarowe możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techniczno-budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych. W tym zakresie opracowujemy dokumentację i występujemy w imieniu inwestorów do Komendantów Wojewódzkich PSP w celu uzyskania zgodny na zastosowanie rozwiązań w ramach ochrony przeciwpożarowej.

AUDYTY PRZECIWPOŻAROWE

Zakończenie inwestycji to pierwszy etap. Kolejny to zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu m.in. w zakresie utrzymania stanu prawidłowego funkcjonowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacyjnych. W tym celu przygotowywane są audyty, na podstawie których inwestor jest wstanie przeprowadzić czynności zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wymóg opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy przedsiębiorstw, w których praca z substancjami może sprzyjać tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych i powodować w miejscu pracy zagrożenie wybuchem. Jeżeli w Twoim zakładzie nie ma wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem (a występują pyły, ciecze, gazy czy też pary łatwopalne), lub też konieczna jest weryfikacja wcześniej wyznaczonych stref SŁUŻYMY POMOCA I RADĄ. Nasze usługuje obejmują kompleksowe opracowanie oceny zagrożenia wybuchem oraz współpraca przy dalszych czynnościach w tym zakresie m.in. przy wyznaczaniu stref zagrożenia.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

KONTROLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ramach działalności wspieramy właścicieli obiektów w trakcie kontroli realizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz realizujemy zalecenia pokontrolne.

EKSPERTYZY BUDOWLANE

Wykonujemy:
- ekspertyzy budowlane,
- ekspertyzy techniczne budynków,
- oceny stanu technicznego budynków,
- opinie sądowe,
- ekspertyzy techniczne materiałów budowlanych,
- ekspertyzy budowlane dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- badania laboratoryjne materiałów budowlanych,
- badania termowizyjne budynków,
- przeglądy okresowe budynków (półroczne, roczne, pięcioletnie),
- kosztorysy budowlane,
- projekty budowlane.  

Dodatkowo  oferujemy:
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
- przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,
- prowadzenie doradztwa technicznego z zakresu budownictwa,
- wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Rysunek techniczny planów budynku
Plac budowy z ekspertami
Znak droga ewakuacjyjna
 
 
 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ogniotop, o firmie, link do strony o nas,
BEZPIECZEŃSTWO W ZASIĘGU RĘKI